hafta hafta gebelik hesaplama

Hafta Hafta Gebelik

Gebelik süreci hafta hafta değerlendirme altına alınması gerekir. Bu sayede hem annenin hem de bebeğin sağlığının nasıl durumda olduğ daha iyi şekilde gözlenmiş olur. 9 ay 10 gün, toplamda 40 hafta olarak geçecek bu sürecin en iyi şekilde atlatılmasında büyük bir yarar olacaktır.

hamilelik gebelik
[memorylinesimple columns=”3″ data___dot_offset_x=”30″ data___dot_offset_y=”-25″ data___dot_radius=”15″ data___line_width=”12″ data___line_color=”#d395e2″ data___dot_color=”#8e44ad” id=”memline” class=”” css=”” css_animation=”” contentargs=”%5B%7B%22title%22%3A%221.%20Hafta%22%2C%22content%22%3A%22Gebeli%C4%9Fin%20birinci%20haftas%C4%B1%20incelendi%C4%9Finde%20hen%C3%BCz%20hamile%20olmad%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1z%20bir%20d%C3%B6nem%20olarak%20ifade%20etmemiz%20do%C4%9Fru%20olacakt%C4%B1r.%20Gebelik%20ile%20ilgili%20olarak%20yap%C4%B1lacak%20testlerin%20olumlu%20%C5%9Fekilde%20%C3%A7%C4%B1kmas%C4%B1n%C4%B1n%20ard%C4%B1ndan%20gebelik%20d%C3%B6nemine%20ge%C3%A7i%C5%9F%20yap%C4%B1lm%C4%B1%C5%9F%20olunur%22%2C%22titlecolor%22%3A%22%238e44ad%22%2C%22textcolor%22%3A%22%23000000%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%222.%20Hafta%22%2C%22content%22%3A%222.%20Haftada%20ise%20y%C3%BCzlerce%20h%C3%BCcreden%20ibaret%20olan%20fet%C3%BCs%20%20hem%20b%C3%B6l%C3%BCnmeye%20hem%20de%20b%C3%BCy%C3%BCmeye%20devam%20eder.%20%22%2C%22titlecolor%22%3A%22%238e44ad%22%2C%22textcolor%22%3A%22%23000000%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%223.%20Hafta%22%2C%22content%22%3A%22Hamileli%C4%9Fin%20%C3%BC%C3%A7%C3%BCnc%C3%BC%20haftas%C4%B1nda%20ise%20art%C4%B1k%20embriyonik%20geli%C5%9Fimi%20ba%C5%9Flanm%C4%B1%C5%9F%20olur.%20e%2010%20hafta%20daha%20s%C3%BCrece%C4%9Fi%20ba%C5%9Flang%C4%B1%C3%A7%20evresini%20olu%C5%9Fturmaktad%C4%B1r.%20%22%2C%22titlecolor%22%3A%22%238e44ad%22%2C%22textcolor%22%3A%22%23000000%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%224.%20Hafta%22%2C%22content%22%3A%22Embriyo%20t%C3%BCm%20h%C4%B1z%C4%B1yla%204.haftada%20da%20b%C3%BCy%C3%BCmeye%20devam%20eder.%20Bebe%C4%9Fin%20bu%20hafta%20da%20%20beyin%2C%20omurilik%2C%20sinirler%20ve%20omurgas%C4%B1n%C4%B1n%20olu%C5%9Faca%C4%9F%C4%B1%20geli%C5%9Fimlere%20ba%C5%9Flan%C4%B1r.%20%22%2C%22titlecolor%22%3A%22%238e44ad%22%2C%22textcolor%22%3A%22%23000000%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%225.%20Hafta%22%2C%22content%22%3A%22Bu%20a%C5%9Fama%20da%20art%C4%B1k%20bebe%C4%9Finizin%20a%C4%9Fz%C4%B1%2C%20burnu%2C%20kulaklar%C4%B1%20geli%C5%9Fmeye%20ba%C5%9Flan%C4%B1r.%20Rahmin%20g%C3%B6r%C3%BCnt%C3%BCs%C3%BCne%20bakt%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1z%20da%20ise%20kocaman%20bir%20kafa%20ve%20iki%20b%C3%BCy%C3%BCk%20karanl%C4%B1k%20noktan%C4%B1n%20oldu%C4%9Funu%20art%C4%B1k%20kolayl%C4%B1kla%20fark%20etmeye%20ba%C5%9Flars%C4%B1n%C4%B1z%22%2C%22titlecolor%22%3A%22%238e44ad%22%2C%22textcolor%22%3A%22%23000000%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%226.%20Hafta%20%22%2C%22content%22%3A%22Bebe%C4%9Fin%20art%C4%B1k%20elleri%20ve%20parmaklar%C4%B1%20olu%C5%9Fmaya%20ba%C5%9Flayacakt%C4%B1r.%20Bu%20olu%C5%9Fum%206.%20hafta%20itibariyle%20geli%C5%9Fim%20g%C3%B6stermeye%20ba%C5%9Flan%C4%B1rken%207.ci%20haftaya%20ayak%20bas%C4%B1ld%C4%B1%C4%9F%C4%B1nda%20tamamen%20el%20ve%20parmaklar%C4%B1n%C4%B1%20g%C3%B6rebilmeniz%20m%C3%BCmk%C3%BCn%20olacak.%20%22%2C%22titlecolor%22%3A%22%238e44ad%22%2C%22textcolor%22%3A%22%23000000%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%227%20Hafta%20%22%2C%22content%22%3A%22Bebe%C4%9Finizin%20g%C3%B6z%20kapaklar%C4%B1%20g%C3%B6zlerini%20art%C4%B1k%20kapatmaya%20ba%C5%9Flar.%20El%20ve%20parmaklar%C4%B1%20tamamen%20geli%C5%9Fmi%C5%9Ftir.%20.%20Bebe%C4%9Finizin%20kuyru%C4%9Fu%20hemen%20hemen%20kaybolmu%C5%9F%20oldu%C4%9Fu%20g%C3%B6r%C3%BCl%C3%BCr.%20%22%2C%22titlecolor%22%3A%22%238e44ad%22%2C%22textcolor%22%3A%22%23000000%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%228.%20Hafta%22%2C%22content%22%3A%228.%20Hafta%20da%20bebe%C4%9Finizin%20gittik%20s%C4%B1ra%20insan%20g%C3%B6r%C3%BCnt%C3%BCs%C3%BC%20kazanmaya%20ba%C5%9Flad%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1%20g%C3%B6rebileceksiniz.%20Bu%20hafta%20da%20bebe%C4%9Fin%20kalbinde%20ki%20dar%20odac%C4%B1k%20tamamlan%C4%B1rken%2C%20%20minik%20di%C5%9Fleri%20de%20olu%C5%9Fmaya%20ba%C5%9Flan%C4%B1r.%20%22%2C%22titlecolor%22%3A%22%238e44ad%22%2C%22textcolor%22%3A%22%23000000%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%229.%20Hafta%22%2C%22content%22%3A%22Bebe%C4%9Finizin%20geli%C5%9Fiminin%20b%C3%BCy%C3%BCk%20bir%20k%C4%B1sm%C4%B1%209.%20Haftada%20tamamlanm%C4%B1%C5%9F%20olur.%20Geli%C5%9Fimlerinde%20sonra%20art%C4%B1k%20bebe%C4%9Finizin%20bundan%20sonra%20dokular%C4%B1%20ve%20organlar%C4%B1%20h%C4%B1zl%C4%B1%20bir%20%C5%9Fekilde%20geli%C5%9Fmeye%20ba%C5%9Flayacakt%C4%B1r.%20%22%2C%22titlecolor%22%3A%22%238e44ad%22%2C%22textcolor%22%3A%22%23000000%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%2210.%20Hafta%20%22%2C%22content%22%3A%22Elleri%20yak%C4%B1nda%20a%C3%A7%C4%B1lacak%20ve%20yumruk%20%C5%9Feklinde%20olmaya%20ba%C5%9Flan%C4%B1rken%2C%20di%C5%9F%20k%C3%B6kleri%20de%20bu%20haftada%20olu%C5%9Fmaya%20ba%C5%9Flan%C4%B1r.%2010.%20Haftada%20iyiden%20iyiye%20bebe%C4%9Fin%20tekmelerini%20hissetmeye%20ba%C5%9Flars%C4%B1n%C4%B1z.%20%22%2C%22titlecolor%22%3A%22%238e44ad%22%2C%22textcolor%22%3A%22%23000000%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%2211.%20Hafta%20%22%2C%22content%22%3A%22Bu%20haftada%20bebe%C4%9Fin%20refleksleri%20daha%20fazla%20geli%C5%9Fir.%20%20Kendi%20karn%C4%B1n%C4%B1za%20bast%C4%B1rd%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1zda%20her%20ne%20kadar%20sizler%20bir%20%C5%9Fey%20hissetmeseniz%20bile%20bebe%C4%9Finizin%20g%C3%B6be%C4%9Fi%20k%C4%B1m%C4%B1ldamaya%20ba%C5%9Flayacakt%C4%B1r.%20%22%2C%22titlecolor%22%3A%22%238e44ad%22%2C%22textcolor%22%3A%22%23000000%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%2212.%20Hafta%20%22%2C%22content%22%3A%22Bebe%C4%9Fin%20damarlar%C4%B1%20ince%20deriden%20%20hala%20g%C3%B6r%C3%BCn%C3%BCyor.%20Ayr%C4%B1ca%20ala%20b%C3%BCy%C3%BCk%20olan%20kafas%C4%B1%20v%C3%BCcuduyla%20orant%C4%B1l%C4%B1%20bir%20%C5%9Fekilde%20b%C3%BCy%C3%BCmeye%20devam%20ediyor.%20%22%2C%22titlecolor%22%3A%22%238e44ad%22%2C%22textcolor%22%3A%22%23000000%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%2213.%20Hafta%20%22%2C%22content%22%3A%22%C4%B0%C5%9F%2013.%20Haftaya%20gelip%20%C3%A7att%C4%B1%C4%9F%C4%B1nda%20art%C4%B1k%20bir%20insan%20gibi%20bebe%C4%9Finizin%20%20g%C3%B6zlerini%20k%C4%B1sarak%20bakt%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1%20%20ve%20ka%C5%9Flar%C4%B1n%C4%B1%20oynatt%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1%2C%20kimi%20zamanda%20%C3%A7att%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1%20g%C3%B6rebileceksiniz.%20%22%2C%22titlecolor%22%3A%22%238e44ad%22%2C%22textcolor%22%3A%22%23000000%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%2214.%20Hafta%22%2C%22content%22%3A%22Bebe%C4%9Finiz%20solunum%20almaya%20daha%20rahat%20ba%C5%9Flarken%20akci%C4%9Feri%20geli%C5%9Fmeye%20ba%C5%9Flar.%22%2C%22titlecolor%22%3A%22%238e44ad%22%2C%22textcolor%22%3A%22%23000000%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%2215.%20Hafta%22%2C%22content%22%3A%22Bacaklar%C4%B1%20geli%C5%9Fmekte%20ve%20ba%C5%9F%C4%B1%20yava%C5%9F%20yava%C5%9F%20dik%20durmaya%20balad%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1%20bu%20haftada%20g%C3%B6rebileceksiniz.%2014.%20Haftada%20bebe%C4%9Fin%20ayak%20t%C4%B1rnaklar%C4%B1%20bile%20%C3%A7%C4%B1kmaya%20ba%C5%9Flar.%22%2C%22titlecolor%22%3A%22%238e44ad%22%2C%22textcolor%22%3A%22%23000000%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%2216.%20Hafta%20%22%2C%22content%22%3A%22G%C3%B6bek%20ba%C4%9F%C4%B1%20bu%20d%C3%B6nemde%20daha%20fazla%20geli%C5%9Fir.%20Eklemlerini%20hareket%20ettirebilen%20ufakl%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%2C%20ayn%C4%B1%20zamanda%20ter%20bezleri%20%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fmaya%20ba%C5%9Flar.%20%22%2C%22titlecolor%22%3A%22%238e44ad%22%2C%22textcolor%22%3A%22%23000000%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%2217.%20Hafta%20%22%2C%22content%22%3A%22Bebe%C4%9Finiz%2017.%20Hafta%20da%20kol%20ve%20ayaklar%C4%B1n%C4%B1%20%C3%A7ok%20h%C4%B1zl%C4%B1%20bir%20%C5%9Fekilde%20%C3%A7al%C4%B1%C5%9Ft%C4%B1rmaktad%C4%B1r.%20H%C4%B1zl%C4%B1%20hareket%20ve%20refleksleri%20olur.%20%22%2C%22titlecolor%22%3A%22%238e44ad%22%2C%22textcolor%22%3A%22%23000000%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%2218.%20Hafta%20%22%2C%22content%22%3A%22Bu%20hafta%20da%20bebe%C4%9Finizin%20koklama%2C%20tat%20alma%2C%20duyma%2C%20g%C3%B6rme%20ve%20dokunma%20duyular%C4%B1%20daha%20fazla%20artmaya%20ba%C5%9Flar.%20%22%2C%22titlecolor%22%3A%22%238e44ad%22%2C%22textcolor%22%3A%22%23000000%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%2219.%20Hafta%20%22%2C%22content%22%3A%2220.%20Haftay%C4%B1%20yar%C4%B1lam%C4%B1%C5%9F%20oldu%C4%9Funun%20en%20%C3%B6nemli%20i%C5%9Faretlerinden%20birisi%20de%20art%C4%B1k%20karn%C4%B1n%20d%C3%BCz%20olmayarak%20daha%20%C5%9Fi%C5%9Fkin%20bir%20hal%20almas%C4%B1%20diyebiliriz.%2019.%20Hafta%20da%20anne%20karn%C4%B1nda%20yer%20alan%20bebek%2C%20d%C4%B1%C5%9Far%C4%B1da%20ki%20sesleri%20alg%C4%B1lamaya%20ba%C5%9Flar.%20%22%2C%22titlecolor%22%3A%22%238e44ad%22%2C%22textcolor%22%3A%22%23000000%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%2220.%20Hafta%20%22%2C%22content%22%3A%22Karn%C4%B1n%20i%C3%A7erisinde%20d%C3%B6nerken%20yapm%C4%B1%C5%9F%20oldu%C4%9Fu%20hareketler%20art%C4%B1k%20tekme%20ve%20yumruklara%20d%C3%B6n%C3%BC%C5%9Fmeye%20ba%C5%9Flar.%20Anne%20bunu%20net%20bir%20%C5%9Fekilde%20fark%20eder.%20%22%2C%22titlecolor%22%3A%22%238e44ad%22%2C%22textcolor%22%3A%22%23000000%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%2221.%20Hafta%20%22%2C%22content%22%3A%22Bu%20d%C3%B6nemde%20anne%20karn%C4%B1nda%20yer%20alan%20bebe%C4%9Fin%20dudaklar%C4%B1%2C%20g%C3%B6z%20kapaklar%C4%B1%20ve%20ka%C5%9Flar%C4%B1%20birbirinden%20ayr%C4%B1larak%20gitmesi%20gereken%20yere%20do%C4%9Fru%20gidiyor.%20%22%2C%22titlecolor%22%3A%22%238e44ad%22%2C%22textcolor%22%3A%22%23000000%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%2222.%20Hafta%20%22%2C%22content%22%3A%22M%C3%BCzi%C4%9Fin%20sesini%20a%C3%A7arak%20dinledi%C4%9Finiz%20de%20bu%20d%C3%B6nemde%20bebe%C4%9Finde%20art%C4%B1k%20bu%20sesleri%20duymaya%20ba%C5%9Flad%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1z%C4%B1%20g%C3%B6rm%C3%BC%C5%9F%20olacaks%C4%B1n%C4%B1z.%22%2C%22titlecolor%22%3A%22%238e44ad%22%2C%22textcolor%22%3A%22%23000000%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%2223.%20Hafta%20%20%22%2C%22content%22%3A%22Organlar%C4%B1%20h%C4%B1zla%20b%C3%BCy%C3%BCmeye%20devam%20ederken%20ilk%20olarak%20akci%C4%9Feri%20geli%C5%9Fti.%20%22%2C%22titlecolor%22%3A%22%238e44ad%22%2C%22textcolor%22%3A%22%23000000%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%2224.%20Hafta%20%22%2C%22content%22%3A%22%C5%9Ealgam%20byutunda%20bebe%C4%9Finizin%20dokular%C4%B1%2024.haftada%20geli%C5%9Fmeye%20devam%20ediyor.%20Bebe%C4%9Fin%20v%C3%BCcudunda%20art%C4%B1k%20t%C3%BCylenmeler%20meydana%20gelmeye%20ba%C5%9Flar.%20%22%2C%22titlecolor%22%3A%22%238e44ad%22%2C%22textcolor%22%3A%22%23000000%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%2225.%20Hafta%20%22%2C%22content%22%3A%22Salatal%C4%B1k%20b%C3%BCy%C3%BCkl%C3%BC%C4%9F%C3%BCne%20gelmi%C5%9F%20olan%20anne%20karn%C4%B1nda%20ki%20ufakl%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20cinsel%20organlar%C4%B1%20geli%C5%9Fmeye%20ba%C5%9Fl%C4%B1yor.%20%22%2C%22titlecolor%22%3A%22%238e44ad%22%2C%22textcolor%22%3A%22%23000000%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%2226.%20Hafta%20%22%2C%22content%22%3A%22G%C3%B6zlerini%20a%C3%A7%C4%B1p%20kapatabiliyor%2C%20parma%C4%9F%C4%B1n%C4%B1%20emiyor%20ve%20bebe%C4%9Finiz%20anne%20karn%C4%B1nda%20hareket%20etmeye%20ba%C5%9Fl%C4%B1yor.%20%22%2C%22titlecolor%22%3A%22%238e44ad%22%2C%22textcolor%22%3A%22%23000000%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%2227.%20Hafta%20%22%2C%22content%22%3A%22Bebe%C4%9Finizin%20boyutu%20bu%20d%C3%B6nemde%20boyu%20da%2035-37%20cm%20olur.%20Her%20ne%20kadar%20bebe%C4%9Fin%20boy%20ve%20kilosu%20de%C4%9Fi%C5%9Fiklik%20g%C3%B6sterse%20de%20h%C4%B1zla%20b%C3%BCy%C3%BCmeye%20devam%20eder.%20%22%2C%22titlecolor%22%3A%22%238e44ad%22%2C%22textcolor%22%3A%22%23000000%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%2228.%20Hafta%20%22%2C%22content%22%3A%22Bebe%C4%9Fin%20orant%C4%B1l%C4%B1%20bir%20%C5%9Fekilde%20kafatas%C4%B1%20b%C3%BCy%C3%BCyor.%20Bu%20d%C3%B6nemde%20annenin%20%20vitamin%20ve%20mineralleri%20alabilmesi%20gerekiyor.%20%22%2C%22titlecolor%22%3A%22%238e44ad%22%2C%22textcolor%22%3A%22%23000000%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%2229.%20Hafta%20%22%2C%22content%22%3A%2240%20cm%20civar%C4%B1nda%20olan%20bebe%C4%9Finiz%20art%C4%B1k%20iri%20boy%20lahanaya%20benzer.%20Her%20ne%20kadar%20bebe%C4%9Fin%20g%C3%B6rmesi%20keskin%20olmasa%20da%20az%20da%20olsa%20g%C3%B6rmeler%20ba%C5%9Flan%C4%B1yor.%20%22%2C%22titlecolor%22%3A%22%238e44ad%22%2C%22textcolor%22%3A%22%23000000%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%2231.%20Hafta%20%22%2C%22content%22%3A%22Bebe%C4%9Finiz%20h%C4%B1zla%20b%C3%BCy%C3%BCy%C3%BCp%20kilo%20alma%20ve%20boyu%20uzamaya%20ba%C5%9Flad%C4%B1k%20s%C4%B1ra%20rahiminizde%20de%20b%C3%BCy%C3%BCme%20hissedeceksiniz.%20Do%C4%9Fumda%20ki%20kilosunun%201%2F3%C3%BCn%C3%BC%20son%207%20haftada%20almaya%20ba%C5%9Flayacakt%C4%B1r.%20El%20ve%20t%C4%B1rnaklar%C4%B1%20geli%C5%9Firken%20bebe%C4%9Finizin%20art%C4%B1k%20ger%C3%A7ek%20sa%C3%A7lar%C4%B1%20%C3%A7%C4%B1kmaya%20ba%C5%9Flar.%20%22%2C%22titlecolor%22%3A%22%238e44ad%22%2C%22textcolor%22%3A%22%23000000%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%2232.%20Hafta%20%22%2C%22content%22%3A%22Bebe%C4%9Finizin%20art%C4%B1k%20kemikleri%20g%C3%BC%C3%A7lenmeye%20ba%C5%9Fl%C4%B1yor.%20Bebe%C4%9Finizin%20kafatas%C4%B1nda%20ki%20kemikler%20daha%20sert%20olmasa%20bile%20yava%C5%9F%20yava%C5%9F%20sertle%C5%9Fme%20evresine%20ba%C5%9Flad%C4%B1.%20Bu%20y%C3%BCzden%20dolay%C4%B1d%C4%B1r%20ki%20do%C4%9Fum%20kanal%C4%B1na%20bebe%C4%9Finiz%20rahat%C3%A7a%20yerle%C5%9Febilmektedir.%20%22%2C%22titlecolor%22%3A%22%238e44ad%22%2C%22textcolor%22%3A%22%23000000%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%2233.%20Hafta%20%22%2C%22content%22%3A%22Bu%20haftada%20bebe%C4%9Finiz%20iri%20boy%20bir%20kavuna%20benzer.%20Boyu%20ise%2040%20cm%20gelir.%20V%C3%BCcudun%20%C4%B1s%C4%B1s%C4%B1n%C4%B1%20korumaya%20yard%C4%B1mc%C4%B1%20olacak%20ya%C4%9F%20katmalar%C4%B1%20a%C3%A7%C4%B1%C4%9Fa%20%C3%A7%C4%B1kar.%20.%20Merkezi%20sinir%20sistemi%20ve%20akci%C4%9Ferleri%20geli%C5%9Fmeye%20devam%20etmektedir.%20%22%2C%22titlecolor%22%3A%22%238e44ad%22%2C%22textcolor%22%3A%22%23000000%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%2234.%20Hafta%20%22%2C%22content%22%3A%22Boyu%2045%20cm%E2%80%99yi%20ge%C3%A7ti%C4%9Finden%20dolay%C4%B1%20bebe%C4%9Finiz%20anne%20karn%C4%B1nda%20rahat%20edemeyecek%20duruma%20geliyor.%20B%C3%B6brekleri%20i%C5%9Flev%20kazanm%C4%B1%C5%9F%20duruma%20gelerek%20g%C3%B6revini%20tamamlarken%2C%20bebe%C4%9Finiz%20fiziksel%20geli%C5%9Fmeyi%20tamamlad%C4%B1%C4%9F%C4%B1ndan%20dolay%C4%B1%20daha%20%C3%A7ok%20bu%20haftay%C4%B1%20kilo%20alarak%20ge%C3%A7irmeye%20ba%C5%9Flayacakt%C4%B1r.%20%22%2C%22titlecolor%22%3A%22%238e44ad%22%2C%22textcolor%22%3A%22%23000000%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%2235.%20Hafta%20%22%2C%22content%22%3A%2235.%20Haftada%20bebe%C4%9Finizin%20%20Boyu%2046%20cm%20dolaylar%C4%B1nda%20olabilir.%20Bu%20haftadan%20sonra%20art%C4%B1k%20bebe%C4%9Finizin%20normal%20do%C4%9Fum%20s%C3%BCreci%20h%C4%B1z%20kazanmaya%20ba%C5%9Flam%C4%B1%C5%9F%20olacak.%20%22%2C%22titlecolor%22%3A%22%238e44ad%22%2C%22textcolor%22%3A%22%23000000%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%2237.%20Hafta%20%22%2C%22content%22%3A%22Bebe%C4%9Finiz%20art%C4%B1k%20daha%20iri%20hale%20geldi.%20Orta%20boy%20b%C3%BCy%C3%BCkl%C3%BCkte%20bir%20p%C4%B1rasa%20uzunlu%C4%9Funa%20eri%C5%9Fti%C4%9Fi%20s%C3%B6ylenebilir.%20Bebe%C4%9Finizin%20g%C3%B6z%20rengini%20bu%20d%C3%B6nemde%20%C3%A7ok%20merak%20ediyor%20olabilirsiniz.%20E%C4%9Fer%20ki%20bebe%C4%9Finiz%20koyu%20renkli%20do%C4%9Farsa%20muhtemelen%20bu%20%C5%9Fekilde%20olacakt%C4%B1r.%20Ancak%20gri%20veya%20a%C3%A7%C4%B1k%20mavi%20g%C3%B6zler%20olabilece%C4%9Fi%20gibi%20ye%C5%9File%20de%20ka%C3%A7ma%20durumu%20s%C3%B6z%20konusu%20olabilir.%20%22%2C%22titlecolor%22%3A%22%238e44ad%22%2C%22textcolor%22%3A%22%23000000%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%2238.%20Hafta%20%22%2C%22content%22%3A%22Bebe%C4%9Finizin%20art%C4%B1k%20v%C3%BCcudunda%20ki%20ya%C4%9F%20tabakas%C4%B1%20daha%20fazla%20geli%C5%9Fim%20g%C3%B6stermeye%20ba%C5%9Flar.%20Erkek%20bebekler%20k%C4%B1zlara%20g%C3%B6re%20daha%20a%C4%9F%C4%B1r%20olur.%20Derisi%20yava%C5%9Fca%20soyulmaya%20ba%C5%9Flan%C4%B1rken%20alt%C4%B1nda%20yeni%20deriler%20%C3%A7%C4%B1k%C4%B1yor.%20%22%2C%22titlecolor%22%3A%22%238e44ad%22%2C%22textcolor%22%3A%22%23000000%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%2239.%20Hafta%20%22%2C%22content%22%3A%22Bebek%20art%C4%B1k%20orta%20boy%20b%C3%BCy%C3%BCkl%C3%BCkte%20bir%20balkaba%C4%9F%C4%B1na%20d%C3%B6n%C3%BC%C5%9Fmeye%20ba%C5%9Flar.%20Bu%20d%C3%B6nemde%20kafatas%C4%B1n%C4%B1n%20%C3%A7ok%20fazla%20sertle%C5%9Fmemesi%20do%C4%9Fumun%20daha%20kolay%20%C5%9Fekilde%20yap%C4%B1lmas%C4%B1n%C4%B1%20sa%C4%9Flayabilirsiniz.%20%22%2C%22titlecolor%22%3A%22%238e44ad%22%2C%22textcolor%22%3A%22%23000000%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%2240.%20Hafta%20%22%2C%22content%22%3A%22Bebe%C4%9Finizin%20kilosu%20art%C4%B1k%203-4%20kilograma%20kiloya%20ula%C5%9Fmaya%20ba%C5%9Flad%C4%B1.%20Rahats%C4%B1z%20olmaya%20ba%C5%9Flad%C4%B1.%20Rahminizde%20duruyor.%20Bir%20an%20%C3%B6nce%20d%C4%B1%C5%9Far%C4%B1%20%C3%A7%C4%B1kmak%20istiyor.%20%202%20hafta%20i%C3%A7erisinde%20suni%20sanc%C4%B1l%C4%B1%20do%C4%9Fum%20y%C3%B6ntemi%20denenecek%20ve%20anne%20aday%C4%B1%20do%C4%9Fuma%20al%C4%B1narak%20bebe%C4%9Fini%20d%C3%BCnyaya%20getirecektir.%20%20Kimi%20zaman%20erken%20gebelik%20d%C3%B6nemleri%20olabiliyor.%2030.%20Haftadan%20sonra%20art%C4%B1k%20say%C4%B1l%C4%B1%20haftalar%20kal%C4%B1yor.%20Bu%20d%C3%B6nemlerde%20bebe%C4%9Fin%20art%C4%B1k%20%C3%A7%C4%B1kmak%20i%C3%A7in%20sab%C4%B1rs%C4%B1zlanm%C4%B1%C5%9F%20oldu%C4%9Fu%20g%C3%B6r%C3%BCl%C3%BCyor.%20%22%2C%22titlecolor%22%3A%22%238e44ad%22%2C%22textcolor%22%3A%22%23000000%22%7D%5D”]